Regulamin konkursu „Wielki konkurs Pinnacle Studio – 2 edycja”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebiegu i wyłonienia Laureatów w konkursie o charakterze fotograficznym „Wielki konkurs Pinnacle Studio – 2 edycja” organizowanym za pośrednictwem strony internetowej https://omegasoft.pl/blog/ funkcjonującej w ramach serwisu www.omegasoft.pl, zwanym dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest OMEGASOFT s. c., z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, bud. C, NIP: 643-174-74-16, zwana dalej Organizatorem.
 3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium RP.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie innej niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie jego postanowień.
 4. Niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, określonych w §2 pkt. 1-3 skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

§3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa w dniach 22.08 – 5.09.2018 r.
 2. Warunkami udziału w Konkursie są:
  1. wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika formularza konkursowego zamieszczonego na stronie www.omegasoft.pl/blog, podając imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej
  2. przygotowanie oryginalnego zdjęcia posiadanej kolekcji programów Pinnacle Studio i przesłanie go za pośrednictwem formularza konkursowego
  3. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu Konkursu
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika w celu udziału w Konkursie oraz opublikowania danych zwycięzców Konkursu.
 3. Zdjęcia przesyłane przez Uczestników nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych, a także dobrych obyczajów.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane za pomocą dowolnego urządzenia oraz przesłane w dowolnym formacie. Maksymalny rozmiar zdjęcia do 20MB.
 5. Spośród nadesłanych zdjęć zostanie wybranych i wyróżnionych 5 najlepszych, przedstawiających największą ilość posiadanych programów Pinnacle Studio, a Uczestnikom którzy je przesłali (Laureatom) zostaną przyznane nagrody wymienione w §6. W przypadku, gdy więcej niż pięciu Uczestników nadeśle zdjęcia przedstawiające tę samą ilość pakietów Pinnacle Studio, decydujące znaczenie będzie miała ocena pod względem ich oryginalności i kreatywności.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i nadesłać jedno zdjęcie.
 7. Wyborem najlepszych zdjęć i wyłonieniem Laureatów oraz czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem Konkursu zajmuje się Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.

§4 Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przekazanego na Konkurs zdjęcia.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wobec przekazanego na Konkurs zdjęcia autorskie prawa majątkowe. Uczestnik oświadcza również, że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich i zostało przygotowane z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wszystkie osoby, których wizerunek został wykorzystany w przekazanym na Konkurs zdjęciu, wyraziły zgodę na jego opublikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w §4 pkt. 5.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z żądaniami lub roszczeniami dotyczącymi naruszenia ich praw autorskich, zaspokoi roszczenia tych osób.
 5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia dowolną techniką w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora
  • w zakresie rozpowszechniania zdjęcia – poprzez jego publikację i udostępnianie w Internecie (m. in. na blogu Omegasoft oraz na profilu Omegasoft na portalu Facebook).

§5 Nagrody

 1. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma jedną nagrodę: oprogramowanie Pinnacle Studio 22 Ultimate PL Box.
 2. Wyniki Konkursu, w tym dane Laureatów (imiona i nazwiska) wraz z nagrodzonymi zdjęciami ich autorstwa zostaną upublicznione i opublikowane na stronie konkursowej www.omegasoft.pl/blog oraz na profilu Omegasoft na portalu Facebook www.facebook.com/OmegaSoft/ w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres poczty elektronicznej, podany przez Laureata w formularzu kontaktowym.
 4. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przekazania za pośrednictwem poczty elektronicznej danych niezbędnych do wysyłki nagrody w ciągu 14 dni od wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej. Po upływie tego terminu tracą oni prawo do nagrody.
 5. Nagrody zostaną przesłane na adresy przekazane przez Laureatów Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje i uwagi dotyczące Konkursu należy kierować na adres biuro@omegasoft.pl w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz szczegółowe uzasadnienie złożenia reklamacji.
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres podany w zgłoszeniu.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Omegasoft s. c. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek C.
 2. Administrator zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie lub rozpatrzenie reklamacji. W przypadku Laureatów Konkursu Administrator zbiera również inne dane osobowe: adres oraz numer telefonu. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi przekazanie nagrody.
 3. Dane te przetwarzane są przez administratora w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, przekazania nagród Laureatom oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji Uczestników (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).
 4. Dane gromadzone i przetwarzane przez administratora mogą być przekazane innym podmiotom, takim jak dostawcy usług informatycznych lub firmom kurierskim, wyłącznie gdy zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa oraz gdy odbiorcy zapewniają spełnienie wymagań dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do niezbędnego minimum. Przetwarzane przez administratora dane osobowe mogą również zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych i uzyskania informacji ich dotyczących, żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, usunięcia dotyczących jej danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych i przesłania innemu administratorowi. W przypadku przetwarzania danych przez administratora na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych (biuro@omegasoft.pl). Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z Konkursu.
 7. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub obowiązków nałożonych na administratora danych, tj. przeprowadzenia Konkursu i postępowania reklamacyjnego. Po wygaśnięciu podstawy prawnej przetwarzania danych przez administratora, wszystkie dane przechowywane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakich może dochodzić administrator i jakie mogą być kierowane wobec niego oraz przez okres do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi przez administratora. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony w przypadku nałożenia na administratora takiego obowiązku przez przepisy szczególne. Po upływie tego czasu dane przechowywane przez administratora zostają usunięte.
 8. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez użytkowników informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.